Premies & belastingvermindering

DVDM Totaalinterieur - Aalst - PremiesVoor meer informatie betreffende de premies kunt u steeds een bezoekje brengen op volgende websites:

http://www.vlaanderen.be/nl/premies-en-subsidies
http://www.hetportaal.be/be-nl/info/premies_en_subsidies/7/index.html
https://www.premiezoeker.be/
http://minfin.fgov.be/portail2/nl/themes/dwelling/energysaving/green.htm
http://www.energiesparen.be/

 

Toelichting bij de belastingvermindering

Er is flink gesnoeid in het systeem voor fiscale aftrek voor energiebesparende maatregelen. Vanaf aanslagjaar 2013 of voor de uitgaven die je in 2012 betaalt, krijg u alleen nog belastingvermindering voor de plaatsing van dakisolatie. De installatie van zonnepanelen, een warmtepomp, nieuwe stookketel, ... komen niet langer in aanmerking.

 

Energiebesparende uitgaven en groene lening

De FOD Financiën verduidelijkt een aantal fiscale begrotingsmaatregelen waarover momenteel veel ongerustheid heerst. Het doel van de hervormingen is ons belastingstelsel in overeenstemming te brengen met de bevoegdheidsverdeling tussen de federale staat en de gewesten. Om de door de burger geplande investeringen niet in het gedrang te brengen, werd evenwel voorzien in tal van overgangsmaatregelen.

 

1. Afschaffing of verlaging van de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven in een woning

Nieuwe regeling

Vanaf aanslagjaar 2013 (d.w.z. voor uitgaven betaald in het jaar 2012) wordt de belastingvermindering voor alle energiebesparende uitgaven afgeschaft behalve die voor dakisolatie.

De nieuwe regels zijn:

 • de belastingvermindering voor de uitgaven voor dakisolatie bedraagt 30% van de uitgaven
 • het maximumbedrag van de belastingvermindering bedraagt voor de uitgaven van het jaar 2012 2.930 euro
 • het deel van de vermindering dat het maximumbedrag overschrijdt, kan niet worden overgedragen naar de drie volgende belastbare tijdperken
 • de belastingvermindering voor de in 2012 betaalde uitgaven voor dakisolatie kan nog worden omgezet in een belastingkrediet

Overgangsregeling

Er is een overgangsmaatregel uitgewerkt voor zij die al aan het verbouwen waren of een contract hadden afgesloten vóór de maatregel is beslist. Voor de uitgaven die nog in 2011 zijn gedaan of die in 2012 worden gedaan voor werken die gebeuren in het kader van een overeenkomst die werd ondertekend vóór 28 november 2011, blijft de bestaande regeling van toepassing, ook voor de uitgaven voor dakisolatie.

Dit betekent dat:

 • de belastingvermindering voor deze uitgaven 40% bedraagt
 • het maximumbedrag van de belastingvermindering voor de energiebesparende uitgaven van het jaar 2012 2.930 euro bedraagt met een eventuele verhoging voor de uitgaven voor de installatie van zonnepanelen van ongeveer 880 euro
 • het deel van de vermindering dat het maximumbedrag overschrijdt, naar de drie volgende belastbare tijdperken kan worden overgedragen
 • de omzetting van de vermindering in een belastingkrediet mogelijk blijft

 

2. Verlaging van de belastingvermindering voor intresten van groene leningen

De FOD Financiën verduidelijkt een aantal fiscale begrotingsmaatregelen waarover momenteel veel ongerustheid heerst. Het doel van de hervormingen is ons belastingstelsel in overeenstemming te brengen met de bevoegdheidsverdeling tussen de federale staat en de gewesten.
Om de door de burger geplande investeringen niet in het gedrang te brengen, werd evenwel voorzien in tal van overgangsmaatregelen.
De leningen afgesloten voor 1/1/2012 genieten een belastingvermindering.
Nieuwe regeling
Vanaf aanslagjaar 2013 (d.w.z. voor de in 2012 betaalde intresten) wordt het percentage van de belastingvermindering voor de intresten die voor een groene lening worden betaald verlaagd tot 30% (i.p.v. 40% voor de intresten betaald in 2011).

 

Hoe te werk gaan?

Bij de aangifte van de inkomstenbelastingen voeg je het origineel of een voor eensluidend verklaard afschrift van de facturen en van het betalingsbewijs van de gefactureerde bedragen.
De factuur van de geregistreerde (!) aannemer moet volgende elementen bevatten:

 • vermelding van de woning waar de werken uitgevoerd werden
 • volgende formule: "verklaring met toepassing van artikel 63 van het KB/WIB 92 betreffende de uitgevoerde werken die bedoeld zijn in artikel 145 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992"
 • de lijst van de uitgevoerde werken
 • datum, naam en handtekening